Podmienky súťaže v rámci projektu „Pohni kostrou! Povedz áno športu“

Aké videá nás potešia a aké videá, naopak, neuverejníme

 1. Maximálna dĺžka videa je 3 minúty.
 2. Vaše video musí dodržať zásady slušnosti a byť v medziach zákona. Nepoužívajte vulgarizmy, neslušné výrazy, ani sa neosočujte navzájom. Nezosmiešňujte ľudí inej rasy, národnosti, vierovyznania, pohlavia alebo ľudí žijúcich v iných podmienkach než sú tie vaše.
 3. V prípade, že bude vo videu použitý obsah alebo obraz, ktorý bude porušením vyššie uvedeného pravidla, video neuverejníme, respektíve ho stiahneme z našich stránok a zo súťaže.
 4. Vaše videá majú hlavne predstavovať vašu športovú aktivitu.
 5. Súťaž je určená pre žiakov základných škôl a športové kluby na Slovensku, pričom hlavnými účinkujúcimi majú byť deti vo veku do 15 rokov.
 6. Hodnotiť sa bude originálny nápad, keatívne spracovanie, akčnosť a dynamika videa. O výhercoch rozhodne odborná porota. Zloženie poroty bude zverejnené na stránke projektu www.pohnikostrou.sk. Porota vyberie 2 víťazné videá za základné školy a 1 za športové kluby pre každý región Slovenska – Bratislava, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko, teda spolu 12 víťazných videí.
 7. Odmenou za víťazné videá za základné školy bude interaktívny event pre školu s využitím projektu BikeLab a profesionálne video na odprezentovanie školy a jej športových aktivít a možností. Odmenou za víťazné videá za športové kluby bude tréning so známym športovcom a materiálové vybavenie na skvalitnenie vlastnej športovej činnosti.
 8. Organizátorom súťaže je občianske združenie Orbis Institute, Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava, IČO 31 810 306. Organizátor realizuje súťaž v rámci projektu Áno športu s podporou Národného športového centra. Účelom súťaže je podpora športu detí a žiakov základných škôl.
 9. Súťaže sa môže zúčastniť dieťa alebo skupina detí do 15 rokov veku (ďalej len autori videa) tak, že sa prihlásia do súťaže prostredníctvom prihlasovateľa – zodpovednej osoby za autorov videa a zaslaním videa na adresu pohnikostrou@pohnikostrou.sk. Zodpovedná osoba – prihlasovateľ musí byť fyzická osoba, staršia ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a vyslovila súhlas s pravidlami súťaže.
 10. Prihlasovateľ prihlasuje súťažné video do súťaže prostredníctvom webového prihlasovacieho formulára. Prihlasovací formulár vyžaduje vyplnenie nasledovných údajov prihlasovateľa: meno a priezvisko, e-mailová adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, vzťah k účinkujúcemu/-cim vo videu, to, či video prihlasujú do súťaže ako základná škola alebo ako športový klub a názov základnej školy, prípadne športového klubu. Úplné vyplnenie požadovaných údajov a odoslanie kontaktného formulára spolu s vyslovením súhlasu s pravidlami súťaže a so spracovaním osobných údajov prihlasovateľa v súlade so zákonom č. 122/2013 (prihlasovateľ „odklikne“ príslušnú ikonku vyjadrujúcu súhlas), je podmienkou zapojenia sa do súťaže. Za správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov vyplnených v kontaktnom formulári zodpovedá v plnom rozsahu prihlasovateľ, ktorým sa pre účely tejto súťaže rozumie osoba, ktorá kompletne vyplnila a odoslala kontaktný formulár do súťaže.
 11. Podmienkou zapojenia do súťaže je, že prihlasovateľ – zodpovedná osoba za skupinu autorov videa, bude mať súhlas s účinkovaním vo videu, so zapojením videa do súťaže, s jeho zverejnením a s podmienkami súťaže od zákonných zástupcov všetkých účinkujúcich vo videu, najneskôr v deň odoslania videa do súťaže. Pre účely získania takéhoto písomného súhlasu môže prihlasovateľ využiť pripravený formulár na stiahnutie na stránke www.pohnikostrou.sk.
 12. Každý prihlasovateľ ako zodpovedná osoba v plnom rozsahu zodpovedá za vopred získaný súhlas zákonných zástupcov všetkých účinkujúcich vo videu s použitím a zverejnením podobizne detí účinkujúcich vo videu pre účely tohto projektu. Prihlasovateľ má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s ich účasťou v projekte ako aj v súvislosti s udelením práv, súhlasov a potvrdení podľa týchto pravidiel, vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. Všetky potrebné práva, súhlasy a potvrdenia súvisiace s účasťou v projekte a udelením práv, súhlasov a potvrdení podľa týchto pravidiel si musí prihlasovateľ získať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, ak vyjde najavo, že prihlasovateľ svojím konaním (resp. nekonaním alebo opomenutím) v rámci projektu a/alebo v súvislosti s ním porušil akékoľvek práva tretej osoby, najmä práva na ochranu osobných údajov, autorské či osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný, a ak organizátorovi a/alebo ktorémukoľvek spolupracujúcemu subjektu a/alebo akejkoľvek tretej osobe v tejto súvislosti vznikne akákoľvek škoda a/alebo iná ujma, zaväzuje sa prihlasovateľ v plnom rozsahu nahradiť.
 13. Jeden prihlasovateľ môže prihlásiť len 1 video do súťaže.
 14. Tieto pravidlá súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.pohnikostrou.sk.
 15. Súťaž trvá od 1.9.2016 do 31.10.2016.
 16. Víťazné videá budú zverejnené na kanáli Pohni kostrou na YouTube, na internetovej stránke www.pohnikostrou.sk a na sociálnej sieti Facebook pod kontom Pohni kostrou. O výhre bude každý výherca informovaný organizátorom súťaže na e-mailovú adresu zadanú prihlasovateľom v prihlasovacom formulári. V prípade, ak výherca nebude reagovať na oznámenie o výhre do 48 hodín od odoslania informácie o výhre organizátorom a nepotvrdí svoj záujem o prevzatie výhry za určených podmienok, nárok výhercu na výhru zaniká, i keď sa o výhre nedozvedel.
 17. V prípade, ak výherca odmietne organizátorom jeden z navrhovaných termínov výhry, nárok výhercu na výhru zaniká bez nároku na akékoľvek kompenzačné plnenia zo strany organizátora a výhercom sa stane iné video vybrané porotou.
 18. Podmienky odovzdania, resp. realizácie výhry budú s výhercom dohodnuté osobne. Výherca je povinný na požiadanie preukázať organizátorovi svoju totožnosť, t.j. skutočnosť, že je osobou, ktorá zastupuje autorov víťazného videa a spĺňa všetky podmienky súťaže, vrátane vekových. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.
 19. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne zadané údaje (e-mailovú adresu) do súťaže. V prípade, ak tieto budú prihlasovateľom uvedené chybne (nesprávne) a prípadné oznámenie o výsledku súťaže bude na zadaný kontaktný údaj prihlasovateľa z akéhokoľvek dôvodu nedoručiteľné, účasť prihlasovateľa v súťaži zaniká a stráca nárok na výhru.
 20. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesplnením podmienok na získanie výhry, s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.
 21. Súťaže a projektu sa nemôžu ako súťažiaci zúčastniť zamestnanci organizátora súťaže, ani poroty súťaže, ani iná osoba, ktorá sa na príprave a priebehu projektu akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo zúčastňuje, ani osoby blízke uvedeným osobám (§ 116 Občianskeho zákonníka). Tieto osoby budú organizátorom zo súťaže vylúčené.
 22. Ak má video alebo akákoľvek jeho časť povahu diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon, ako prihlasovateľ – zodpovedná osoba, odoslaním kontaktného formulára udeľujem organizátorovi za seba ako aj za zobrazené osoby nevýhradný súhlas (licenciu) na použitie spôsobom diela podľa uváženia organizátora, najmä všetkými spôsobmi použitia diela podľa príslušných ustanovení Autorského zákona. V zmysle uvedeného je organizátor oprávnený najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, spracovanie, preklad a adaptáciu diela, zaradenie diela do súborného diela, verejné vystavenie diela, verejné vykonanie diela, verejný prenos diela, šírenie na internete (vrátane kanálu YouTube), na sociálnej sieti Facebook, na web stránke organizátora. Súhlas sa udeľuje bezodplatne ako nevýhradný (nevýhradná licencia), bez územného, vecného a časového obmedzenia. Organizátor je oprávnený najviac v rozsahu udeleného súhlasu udeľovať sublicenciu alebo postúpiť licenciu na tretiu osobu. Organizátor je oprávnený dielo vrátane jeho zložiek a častí sprístupňovať verejnosti najmä prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie, internetu, propagačných materiálov a iným vhodným spôsobom. Prihlasovateľ za seba ako aj za zobrazené osoby vo vzťahu k dielu výslovne vylučuje kolektívnu správu práv príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv. Organizátor nie je povinný túto licenciu využiť.
 23. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia. Organizátor si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá uvedené v týchto pravidlách súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý porušil a/alebo porušuje pravidlá tejto súťaže, ako i ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý realizuje svoju účasť v súťaži konaním v rozpore s dobrými mravmi. V prípade vylúčenia súťažiaceho zo súťaže zaniká jeho právo na všetky výhry v súťaži.
 24. Vzhľadom na voľný prístup k súťažným videám uverejneným na internete v zmysle týchto pravidiel organizátor, ani žiaden zo spolupracujúcich subjektov nezodpovedá za ich prípadné prevzatie ani akékoľvek ďalšie použitie tretími osobami.
 25. Súťaž nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, podporovaná, riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci vedome poskytuje svoje údaje organizátorovi, a nie spoločnosti Facebook.
 26. Pre zapojenie do súťaže pošlite video najneskôr do 31.10.2016 na adresu pohnikostrou@pohnikostrou.sk . Spôsob zaslania videa nájdete tu

„Pohni kostrou! Povedz áno športu.“ je súčasťou projektu Áno športu, ktorý realizuje
Orbis Institute s podporou Národného športového centra.